Intro

EINDELIJK!! BBT wordt vergoed!!!

Op 28 juli 2022 verscheen het Koninklijk besluit over de invoering van een verpleegkundig specialisatiecomplement.

Dit is een volgende stap in de aanpassing van IFIC die op aandringen van de beroepsorganisaties, samen met het AUVB werd bedongen. Vroeger gekend als de premie voor verpleegkundigen werkzaam op Spoed / intensieve / neonatale diensten. Zeker positief is dat ook de gespecialiseerde verpleegkundigen in de perioperatieve zorg, kinderverpleegkundige, geestelijke gezondheidszorg en pediatrie eveneens dit specialisatiecomplement krijgen.

Deze complementen zijn enkel van toepassing voor de collega ’s die instappen in IFIC. Voor de verpleegkundige beroepstitel gaat het daarbij om een jaarlijks bedrag van € 2 500,00 bruto, voor de verpleegkundige beroepsbekwaamheid van € 833,00 per jaar.
Bij de berekening voor dit jaar wordt gerekend tot januari 2022 pro rata. In september zou er dus voor de gerechtigden een uitbetaling zijn van 8/12de. September 2023 geldt pas een uitbetaling voor een volledig jaar, gerekend van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023

Ontvangst van uw officiële documenten via eBox

 • Voortaan kan elk officieel document van de FOD Volksgezondheid via eBox naar de gezondheidszorgbeoefenaars worden verstuurd. Activeer uw eBox om hiervan gebruik te kunnen maken.
 • Meer info, zie brief van federale overheidsdienst

BBT wordt vergoed of toch niet??!!

Een feuilleton?

 • Investeren in onze zorg: sociaal akkoord uitgevoerd, nu de toekomst voorbereiden.
 • Persconferentie Frank Vandenbroucke Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (woensdag 1 juni 2022).
 • Zie tekst paragraaf 4, gespecialiseerde verpleegkundigen: investering van 45 miljoen euro vanaf 2023.

We hebben zopas vernomen dat, ondanks eerdere berichten van de FOD Volksgezondheid, onze
Beroepstitel dan toch niet vergoed zou worden. (maandag 14 februari 2022)

Dit is werkelijk wraakroepend!

We nodigen iedereen uit om de petitie te ondertekenen waarin we eisen om op dezelfde
wijze vergoed te worden als onze andere BBT-collega’s!

brief voorzitter

EINDELIJK financiële erkenning voor onze beroepstitel?

 • 43 miljoen € voor gespecialiseerde verpleegkundigen, zie persnota bladzijde 3.

Open brief aan de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreft "De rekening van verpleegkundigen gespecialiseerd in perioperatieve zorg"

Onze dank aan alle hoofdverpleegkundigen, adjunct-hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en artsen van de operatieafdelingen die deelnamen aan de ondertekening van deze brief

Geachte Minister Vandenbroucke,

Minister Beke,
Minister Antoniadis,
Minister Glatigny,
Minister Morreale,
Minister Désir,
Minister Van den Brandt
Minister Trachte,
Minister Linard,

Dames en heren van het kabinet,

Hierbij willen wij u een open brief sturen waarin wij u herinneren aan de bijzonder kritieke situatie van de verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de perioperatieve zorg, een brief die ondertekend is door de verantwoordelijken van operatiekwartieren (bedrijfsleiders, hoofdverpleegkundigen en assistenten), zowel in Vlaanderen als in Wallonië en het Duitstalige gebied.

Ondanks uw steun aan de slachtoffers van de overstromingen van deze zomer, mogen wij niet vergeten dat ook het beroep van verpleegkundige getroffen is door de gezondheidscrisis van Covid, maar ook door het steeds terugkerende gebrek aan financiële middelen en vooral door het jarenlange tekort aan personeel.

De brief is ondertekend door 147 leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen en adjunct-hoofdverpleegkundigen van de operatiekamers van het land.
Wij worden ook gesteund door 289 directeuren verpleegkunde, chirurgen, anesthesisten, operatiepleegkundigen, recovery-verpleegkundigen, anesthesieverpleegkundigen en docenten.

De operatieverpleegkundigen zijn boos en willen op dezelfde manier gehoord worden als hun collega's op Intensive Care en Spoedeisende Hulp.

ONS BEROEP IS IN GEVAAR, ZO OOK DE PERIOPERATIEVE ZORG!

Wij danken u voor de aandacht die u aan onze brief zult schenken en blijven tot uw beschikking voor eventuele verdere vergaderingen of toelichtingen.

Gelieve, mijnheer de minister, mevrouw de minister, mijnheer de kabinetssecretaris en mevrouw de kabinetssecretaris, namens de ondertekenaars, de gevoelens van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

VVOV, Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen
Peter De Gang

Externen op het OK

Onze voorzitter in actie!
De toegang voor externen in een OK-omgeving wordt doorgaans tot het minimum beperkt. Welke externen hebben dan toch toegang? Wat zijn hun bevoegdheden? Wat is het juridisch kader hieromtrent?
Op 24 november 2021 laatstleden kwamen de stakeholders samen in Brussel om hierover van gedachten te wisselen en een aanzet te geven voor een gids ‘Externen op het OK’.
Wordt vervolgd...

Hoe omgaan met vertegenwoordigers op OK

Onze helden moeten zich ook kunnen opladen

Ter gelegenheid van 12 mei de 'Internationale Dag van de Verpleegkundige' lanceren het farmaceutische bedrijf Takeda, HR & Well-being specialist Attentia en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België een nieuw digitaal portaal ter ondersteuning van het mentale welzijn van zorgverleners. Het portaal iklaadmeop.be bevat zowel wetenschappelijke omkadering als praktische tips en suggesties.

Dag van de verpleging

AUVB stelde een politiek Memorandum 2019 op met de wensen van de verpleegkundigen, ook het VVOV werkte hier aan mee

IFIC

Stand van zaken

Wat doet het VVOV?

 • contact behouden met IFIC en voorstellen indienen ( vooral de opleiding en bijscholing dient beloond )
 • opmaken van de functieomschrijving van de ontwaakverpleegkundige en andere ontbrekende functies
 • indien nodig de huidige functieomschrijving van de OK-verpleegkundige aanpassen
 • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen een overzicht van de opmerkingen opstellen
 • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen contact opnemen met de sociale partners
 • via technische commissie erkenning verkrijgen voor verpleegkundige akten ( hechten, beoordelen vitale functies, prepareren transplanten, ... ) voor de gespecialiseerde verpleegkundige OK
 • een normering behalen voor het aantal gespecialiseerde verpleegkundigen op OK ( zoals SP/IZ )

Opmerking: indien na voorstellen de inschaling zou wijzigen voor een bepaalde functie, zal die voor diegenen die al intekenden, deze ook wijzigen ( bv. naar een niveau hoger )

Indien je opmerkingen en voorstellen hebt laat het ons weten!

Het advies 2018.03 van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de gespecialiseerde verpleegkundige gepubliceerd

De herwerkte deontologische code voor verpleegkundigen

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt.

In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde. Beide documenten werden op de website van de FRV geplaatst en kunt u terugvinden via de onderstaande linken:

Sterilisatie van medische hulpmiddelen

sterilisatie van medische hulpmiddelen

 • Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 – 2006)
 • brochure

Safe Surgery checklist

Sponsors

Aequitas-Medical verdeelt FloShieldAir

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Slameuterstraat 4, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be